Hieronder staan de inschrijfvoorwaarden voor online cursussen van Effectief Leiderschap.

Artikel 1 – Definities

Inschrijven/inschrijving: Een door de Klant ingestuurde en door Effectief Leiderschap bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een online cursus waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en Effectief Leiderschap.

Artikel 2 – Aanbod

Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de cursus en het opleidingsmateriaal dat hoort bij de betreffende online cursus.

Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

-De naam en omschrijving van betreffende online cursus

-De toelatingseisen om aan de cursus deel te mogen nemen;

-De totale prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.

Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant en Effectief Leiderschap nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken deel uit van de inschrijving voor één van de online cursussen van Effectief Leiderschap.

Artikel 3 – Overeenkomst

Door in te schrijven voor een online cursus gaat de Klant met Effectief Leiderschap een overeenkomst verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.

Mochten er voor de gekozen online cursus nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de cursusinformatie.

De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Klant Effectief Leiderschap heeft bereikt en Effectief Leiderschap de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vind direct na inschrijving per e-mail plaats.

Artikel 4 – Prijs

De kosten van de cursus staan vermeld in de opleidingsinformatie. Dit is een totaalprijs, inclusief 21% btw.

Artikel 5 – Betaling

Effectief Leiderschap stelt het cursusmateriaal pas ter beschikking nadat de betaling is ontvangen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Een particuliere Klant mag de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). Wil een klant geen gebruik maken van het herroepingsrecht, dan dient de Klant dit aan te geven bij de inschrijving. Dit doet de Klant door het betreffende vakje aan te vinken. Wil de klant wél gebruik kunnen maken van het herroepingsrecht, dan krijgt de Klant het materiaal van de gekozen online cursus na de bedenktijd van 14 dagen ter beschikking gesteld. Gedurende deze tijd hoeft de Klant niet te betalen. In alle gevallen geldt dat pas NA de betaling binnen is bij Effectief Leiderschap het cursusmateriaal ter beschikking wordt gesteld. Een betaling binnen de 14 dagen herroepingstermijn betekent dat de Klant alsnog akkoord gaat met de betaling voor de online cursus en afziet van het herroepingsrecht. Het moment van inschrijving van de Klant is het moment waarop de 14 dagen bedenktijd ingaat.

Artikel 7 – Activering van het cursusmateriaal

De digitale leeromgeving kunnen worden benaderd met behulp van een wachtwoord.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op door de Effectief Leiderschap geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Effectief Leiderschap.

Gebruik van studiemateriaal en toegang tot de digitale leeromgeving van Effectief Leiderschap anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Effectief Leiderschap is beperkt tot maximaal het door de Klant betaalde cursusgeld.

Effectief Leiderschap behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden.

Effectief Leiderschap is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.

Al het cursusmateriaal is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Effectief Leiderschap ontwikkeld en/of samengesteld. Effectief Leiderschap is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het cursusmateriaal, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Effectief Leiderschap.

Artikel 9 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door Effectief Leiderschap worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van Effectief Leiderschap.